Andam Dewi, Gombang Malim Dewa, angkat, Sutan Perindangan & Maharaja Pertukal

Sebermula, tersebutlah pula cerita Maharaja Pertukal di negeri Telok Sina Tanyong Papan. Maka adalah kepada suatu malam iapun bertilik, dilihatnya Tuan Puteri Andam Déwi itu hidupp lagi, tetapi sudah berkawin dengan seorang raja, jang bernama Gombang Malim Déwa, dan Garuda, jang disuruh oléh Maharaja Sianggerai melanggar negeri Kuwala Air Batu itupun, sudah dibunuhnya. Hata maka iapun terlalu amat murkanya, seperti ular berbelit-belit, mukanya seperti bunga raja kembang pagi.

Maka iapun menitahkan seorang hulubalang, yang bernama Sutan Perindangan:
Gagahnya bukan alang kepalang:
Jikalau ditikam tiadalah lut,
Jikalau digiling berdenyut-denyut,
Jikalau dipahat berdengkung-dengkung,
Jikalau digergaji keluwar api dikulitnya.

Maka titah Maharaja Pertukal: “Hai Sutan Perindangan, pergilah engkau sekarang ke negeri Kuwala Air Batu; bunuhkan aku Malim Déwa itu, dan ambil juga puteri Andam Déwi, bawa kepada aku dengan segeranya.” Hata, demi didengar oléh Sutan Perindangan akan titah baginda. itu,’ maka iapun menyembah menyunyung duli, lalu turun kembali ke rumahnya bersiap akan alat peperangan itu.

Maka setelah mustaid sekaliannya, maka iapun turun ke perahunya dengan hulubalang penglima, sekaliannya langsung berlajar. Tiada berapa lama, maka sampailah ia ke jembatan larangan. Maka iapun lalu naik ke darat, lantas masuk ke istana itu, berseru dengan nyaring suwaranya: „Hai Malim Déwa, jikalau sungguh engkau laki-laki, marilah turun bermain senyata dengan aku ini.” Maka setelah didengar oléh baginda itu, iapun terlalu amat murka, lalu bangun memakai senyata, seraja memeluk mencium isterinya, lalu turun membawa langkali,

Sopo Parsaktian Oppu Raja Uti
Salah satu situs bersejarah Sopo Parsaktian Oppu Raja Uti yang terletak di Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapteng. (Photo: situsbudaya.id)

Tinggi belang berbéga Rendah kuwang menyusup. Maka setelah sampai baginda di halaman istana, bertemulah ia dengan Sutan Perindangan.

Maka demi dilihat oléh Sutan Perindangan, maka iapun berkata: „Engkaukah, jang bernama Malim Déwa ini?” Maka sahut baginda: „Akulah, jang bernama Malim Déwa; apa maksud engkau datang kemari?” Maka kata Sutan Perindangan: „Aku datang ini, dititahkan oléh raja aku membunuh engkau, karena engkau mengambil tunangannya. Maka- jikalau engkau takut mati, boléhlah engkau serahkan Tuan puteri Andam Déwi kepada aku, supaja lepas nyawa engkau itu daripada tangan aku.” Maka baginda pun bertambah-tambah lagi murkanya, mérah padam warna mukanya, sambil menghunus pedang keduwanya itu.

Maka Sutan Perindangan lalu memarang kepada baginda, segera ditangkiskan baginda itu, patah pedang Sutan Perindangan, patah tiga. Maka segera pula dikeluwarkan sjamsjir, diparangkan kepada baginda berturut-turut, sehingga tujuh hari tujuh malam Sutan Perindangan memarang baginda itu, tiada berselang lagi. Maka baginda pun menangkiskan, tiada berhingga pula, tiada berjejak kakinya ke bumi, seperti rama-rama saja.

Maka masuk kedelapan harinya, maka titah baginda: „Hai hulubalang, puaskah engkau memarang bèta? Karena jikalau sudah puwas, sekarang pergantian beta memberi balas akan engkau.” Maka sahut Sutan Perindangan: „Cobalah pula pergantian engkau pula mendatangkan senyata kepada aku.”

Hata, demi didengar oléh baginda, maka iapun segeralah menghunus kerisnya, jang bernama jalak jantan, lalulah ditikamnya kepada Sutan Perindangan. Maka lalu ditangkis oléh Sutan Perindangan dengan perisainya. Maka perisai itupun terus, lalulah kena dada terus pula ke belakang.

Maka Sutan Perindangan pun matilah, rebah tersungkur ke tanah. Maka majatnya lalu dicampakkan baginda keluwar kota itu. Maka iapun lalulah berangkat naik ke istana, mendapatkan adinda baginda, lalu bersiram dan membasuh senyatanya.

Lepas bersiram, lalu ia kembali ke istana, lalulah. santap keduwa laki isterinya. Maka baginda pun lalulah menceri terakan halahwal jang telah jadi itu kepada adinda baginda.

Sebermula, maka tersebutlah pula cerita Maharaja Pertukal. Maka dinantinya sudah berapa lamanya, tiada juga sudah sampai Sutan Perindangan membawa Tuan puteri Andam Déwi. Maka iapun terlalu amat murka, maka dilihat ramalnya lalu ketahui akan Sutan

Perindangan sudah mati dibunuh oléh Tuanku Malim Déwa. Maka Maharaja Pertukal pun mangkin bertambah-tambah murkanya. Maka iapun segeralah bertilik marifat bertiang tunggal bertudung dengan kain putih, dimasukkan sebatang dian sejengkal jari manis, besarnya sebesar ibu-kaki.

Maka iapun lalulah membaca mantera ‘ilmu sja’irnya, panah Ranyuna namanya, menuju Tuanku Gombang Malim Déwa itu. Maka dengan takdir Allah subhanahu wa ta‘ala panah itu pun kena kepada baginda. Maka Tuanku Gombang Malim Déwa lalulah mangkat diatas ribaan isterinya.

Sumber:

[Malay Literature Series. 7. Hikayat Malim Dewa. Edited by R. 0. Winstedt and A. J. Sturrock. Singapore 1908.]
Bagikan:

Leave a Reply